#கொண்டைகடலைகுருமா

Chick Peas Korma – குழந்தைகளுக்கு மிகவும் பிடித்த உணவான கொண்டைகடலை குருமாBy Manakkum SamayalChick Peas Korma -குழந்தைகளுக்கு மிகவும் பிடித்த உணவான கொண்டைகடலை குருமா. Go through this guide for its preparation and share the taste to everyone. குழந்தைகளுக்கு மிகவும் பிடித்த உணவான கொண்டைகடலை குருமா.